Fakturačné údaje:
Rebus SK s.r.o.
Starorímska 12
851 10 Bratislava

IČO: 46279288
DIČ: 2023316933
IČ DPH: SK2023316933

Sídlo firmy – kancelária:
Rebus SK s.r.o.

Prevádzka Potraviny ,,Happy Farm,,
Starorímska 6
851 10 Bratislava – Rusovce

Tel: 0905 180 192

info@obalky.sk

www.obalky.sk

Pracovná doba: pondelok – piatok, 8:00 – 16:00

1) O registrácii

„Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Rebus SK s.r.o. nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Rebus SK s.r.o.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky

Objednávka kupujúceho je záväzná a uzatvorená   momentom doručenia záväzného písomného súhlasu kupujúceho i predávajúceho  (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Týmto kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť  v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné.  O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 24 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, názov firmy, e-mail a číslo objednávky.

3) Možnosti dopravy verejnými prepravcami:

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovak Parcel Service s.r.o. 

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,90 EUR/za balík – bez DPH.
Cena prepravy zahŕňa sms kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. V prípade doručenia na dobierku je príplatok + 1,- eur bez DPH.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovaných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy, alebo  Vás budeme vopred informovať o cene písomne alebo telefonicky.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je v zmysle zákona. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s objednávkou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho objednávke a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s objednávkou  vedel alebo rozpor  sám spôsobil.

6) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

7) Spôsob úhrady

  • Platba vopred – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohovú Fa so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
  • Dobierka – objednaný tovar Vám zašleme kurierskou spoločnosťou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti alebo platobnou kartou.

8) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je nutné oznámiť písomne na email adresu: objednavky@obalky.sk  Po vzájomnej dohode postupujte v zmysle reklamačného poriadku.

9) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Rebus SK s.r.o. Starorímska 6, 851 10 Bratislava na vlastné náklady zabezpečí kuriérsku spoločnosť na prevzatie reklamovanej zásielky. Preprava je hradená stranou predávajúceho.  Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

10) Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je systém, ktorý umožňuje alternatívny postup pri riešení sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi mimo klasického súdneho konania. Zákazník sa môže v prípade nespokojnosti obrátiť so sťažnosťou na orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia ako príslušný orgán štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia disponuje potrebnými informáciami o alternatívnom postupe, ktorý môže spotrebiteľ využiť pri riešení sporu. Viac informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie na adrese www.soi.sk. Orgánom vykonávajúcim dohľad nad spoločnosťou Obálky.sk pri poskytovaní služieb je Slovenská obchodná inšpekcia.

Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2021 do odvolania.